Projecten van (inter)nationaal niveau passen bij het profiel en de ambitie van Brabant en zetten de cultuur van Brabant ook buiten de provincie op de kaart. Top cultuur om van te genieten en dient als voorbeeld en inspiratie. Projecten die het imago en vestigingsklimaat van Brabant versterkt en slim gefinancierd zijn

Bestaande organisaties en initiatieven kunnen bij Brabant C een aanvraag indienen met een project om hun internationale ambities waar te maken en naar een volgend niveau door te groeien. Ook initiatiefnemers van nieuwe projecten, die van internationale allure (lees: topniveau) zijn, kunnen een aanvraag indienen voor financiering van een (inter)nationaal project


richtlijnen voor een (inter)nationaal project

Lees tijdig, aandachtig en zorgvuldig onderstaande richtlijnen door. Dit document beschrijft de wijze waarop een aanvraag ingediend moet worden en welke gegevens daarvoor zijn vereist. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is en is ingediend volgens de gegeven richtlijnen en vereisten volgens het financieringsreglement. Op deze manier verkrijgt Brabant C de juiste informatie om de aanvraag te beoordelen.


financieringsmogelijkheden

Brabant C financiert maximaal 30% van de totale projectbegroting. Het aan te vragen bedrag bij Brabant C voor een project van ten minste nationaal belang is minimaal 65.000 euro. Het financieringsplafond voor deze projecten in 2019 is 2.525.000 euro. Brabant C verstrekt de financiering in de vorm van:

  • Een lening
  • Een combinatie van lening (minimaal 25%) en subsidie (maximaal 75%)
  • Een garantstelling

De meest geschikte financieringsvorm wordt vastgesteld aan de hand van de basisvraag: wordt er terugbetaalcapaciteit verwacht? Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de projectbegroting, maar ook beoordeelt wat logischerwijs te verwachten valt. In bepaalde sectoren valt nu eenmaal meer terugbetaalcapaciteit te verwachten. Bij geringe financiële baten maar een grote culturele of maatschappelijke impact zal de terugbetaalcomponent gelegitimeerd lager zijn.


behandeltraject

Het uitwerken van een goede business case kost tijd. Daarom neemt Brabant C in twee stappen de beslissing over de aangevraagde financiering van (inter)nationale projecten. Brabant C neemt in een vroeg stadium een besluit over het partnership: past het project bij de opdracht en doelen van Brabant C? In een later stadium wordt het besluit over de investering genomen. Voor (inter)nationale projecten geldt de volgende procedure nadat de aanvraag is ingediend:

Sanity check + vergadering Adviescommissie (pitch)
Binnen 14 dagen na indienen voert de secretaris een sanity check uit om te bekijken of de aanvraag ontvankelijk is (lettend op de vereisten in het investeringsreglement) en of alle benodigde informatie aanwezig is om de behandeling te kunnen starten. Wanneer de aanvraag niet ontvankelijk wordt bevonden krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid om de gevraagde aanvullingen te doen. De termijn wordt dan opgeschort. Als de aanvraag ontvankelijk is bevonden wordt er een adviescommissievergadering gepland (we streven naar uiterlijk 6 weken na datum van indiening) waar de initiatiefnemer kort het project mag toelichten voor de adviescommissie in een pitch van 10 minuten. Vervolgens neemt de adviescommissie 30 minuten de tijd om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer.

Advies en besluit partnership
De Adviescommissie stelt een advies op naar aanleiding van de ingediende documenten en de informatie verkregen tijdens de vergadering. Dit advies wordt enkele weken na de pitch gedeeld met de aanvrager. Het kan voorkomen dat het advies afwijkt van wat er in het ingediende voorstel werd gevraagd. In dat geval krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid om binnen 14 dagen een zienswijze in te leveren. Wanneer het advies beschikbaar is neemt het bestuur van Brabant C een besluit over het partnership op zo kort mogelijke termijn. Bij een positief besluit partnership wordt de aanvrager verzocht een businessplan uit te werken volgens de richtlijnen die zijn beschreven in het investeringsreglement. In het besluit worden eventuele nadere eisen opgenomen waar het businessplan aan moet voldoen. Indien gewenst kan Brabant C hierbij begeleiden.

Uitwerken businessplan
Bij een positief besluit partnership wordt de aanvrager gevraagd om uiterlijk binnen 26 weken een businessplan uit te werken en in te dienen. De richtlijnen waar het businessplan aan moet voldoen zijn opgenomen in het investeringsreglement. In het besluit partnership worden eventuele nadere eisen opgenomen waar het businessplan aan moet voldoen. Brabant C kan, indien gewenst, begeleiden in deze fase.

Besluit investering en overeenkomst
Uiterlijk vier weken na indienen businessplan neemt het bestuur van Brabant C een besluit over de financiering. Vervolgens wordt een uitvoeringsovereenkomst opgesteld en in concept naar de initiatiefnemer verzonden. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd om de overeenkomst te bespreken en ondertekenen op kantoor bij Brabant C.

Monitoring en verantwoording
Tijdens de uitvoering van het project monitort Brabant C de tegenprestaties en verplichtingen middels tussenrapportages die de initiatiefnemer aanlevert. Hierover vindt altijd een gesprek plaats.In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de eindverantwoording.Start een aanvraagnaar het aanvraagsysteem