Het is van belang dat initiatieven en talenten met internationale potentie kansen krijgen om zich naar dat niveau te ontwikkelen. Om dat te stimuleren kunnen initiatiefnemers bij Brabant C een financiering aanvragen voor een ontwikkelproject.

Ontwikkelprojecten hebben een innovatief karakter en zijn bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die de potentie in zich dragen de aanvrager inhoudelijk en financieel toekomstbestendig te maken. In deze projecten staat voorbereiding, onderzoek en validatie centraal. Bijvoorbeeld voor een piloteditie van een nieuw, veelbelovend festival, voor het uitproberen van nieuwe verdienmodellen, voor het valideren van een nieuw product of dienst met groeipotentie.
Een ontwikkelproject komt voor financiering bij Brabant C in aanmerking als het de potentie heeft om door te groeien tot een ‘project van ten minste nationale belang’ (zoals opgenomen in het financieringsreglement Brabant C Fonds). Op die manier kan het initiatief duurzaam bijdragen aan het cultuursysteem in Brabant.


richtlijnen voor een ontwikkelproject

Lees tijdig, aandachtig en zorgvuldig onderstaande richtlijnen door. Dit document beschrijft de wijze waarop een aanvraag ingediend moet worden en welke gegevens daarvoor zijn vereist. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is en is ingediend volgens de gegeven richtlijnen en vereisten volgens het investeringsreglement. Op deze manier verkrijgt Brabant C de juiste informatie om de aanvraag te beoordelen.


financieringsmogelijkheden

Brabant C financiert maximaal 30% van de totale begroting van een ontwikkelproject in de vorm van een subsidie. Ontwikkelprojecten hebben meestal nog geen terugverdiencapaciteit. Het aan te vragen bedrag bij Brabant C voor een ontwikkelproject is minimaal 25.000 euro en maximaal 64.999 euro. Het subsidieplafond voor 2019 is 585.000 euro.

Lees tijdig, aandachtig en zorgvuldig de richtlijnen door. Dit document beschrijft de wijze waarop een aanvraag ingediend moet worden en welke gegevens daarvoor zijn vereist. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is en is ingediend volgens de gegeven richtlijnen. Op deze manier verkrijgt Brabant C de juiste informatie om de aanvraag te beoordelen.


behandeltraject

Voor ontwikkelprojecten geldt de volgende procedure nadat de aanvraag is ingediend:

Sanity check + vergadering Adviescommissie (pitch)
Binnen 14 dagen na indienen voert de secretaris een sanity check uit om te bekijken of de aanvraag ontvankelijk is (lettend op de voorwaarden en eisen in het financieringsreglement) en of alle benodigde informatie aanwezig is om de behandeling te kunnen starten. Wanneer de aanvraag niet ontvankelijk wordt bevonden krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid om de gevraagde aanvullingen te doen. De termijn wordt dan opgeschort. Als de aanvraag ontvankelijk is bevonden wordt er een adviescommissievergadering gepland (we streven naar uiterlijk 6 weken na datum van indiening) waar de initiatiefnemer kort het project mag toelichten voor de adviescommissie in een pitch van 10 minuten. Vervolgens neemt de adviescommissie 30 minuten de tijd om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer.

Advies, besluit en overeenkomst
De Adviescommissie stelt een advies op naar aanleiding van de ingediende documenten en de informatie verkregen tijdens de vergadering. Dit advies wordt enkele weken na de pitch gedeeld met de aanvrager. Het kan voorkomen dat het advies afwijkt van wat er in het ingediende voorstel werd gevraagd. In dat geval krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid om binnen 14 dagen een zienswijze in te leveren. Wanneer het advies beschikbaar is neemt het bestuur van Brabant C een besluit op zo kort mogelijke termijn. Vervolgens wordt een uitvoeringsovereenkomst opgesteld en in concept naar de initiatiefnemer verzonden. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd om de overeenkomst te bespreken en ondertekenen op kantoor bij Brabant C.

Monitoring en verantwoording
Tijdens de uitvoering van het project monitort Brabant C de tegenprestaties en verplichtingen middels tussenrapportages die de initiatiefnemer aanlevert. Hierover vindt altijd een gesprek plaats. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de eindverantwoording.FAQ