BredaPhoto-project Destroy my face stopgezet, onder druk van social media.

Destroy my face, Eric Kessels

For English see below

Na alle ophef op (met name) social media en de dreiging van financiële consequenties voor skatehal Pier15, heeft deze organisatie moeten besluiten de expositie ‘Destroy my face’ van Erik Kessels per direct te beëindigen. Het project is een onderdeel van BredaPhoto 2020, dat mede wordt gefinancierd door Brabant C.

Brabant C is al enkele jaren partner van BredaPhoto en financiert de doorontwikkeling van het festival naar internationale speler van formaat. BredaPhoto staat midden in de maatschappij en in de actualiteit, het festival heeft lef, schuwt controversiële thema’s niet gaat ook het open debat aan met het publiek. In deze traditie past het project Destroy my face van Erik Kessels.

Erik Kessels kiest inhoudelijk voor thema’s die veel maatschappelijke impact hebben, in dit geval cosmetische chirurgie: een miljardenindustrie die handelt in niet medisch noodzakelijke producten. Met Destroy my face stelt Erik Kessels de subjectiviteit van de balans tussen destructie (vernietigen) en constructie (maken) aan de kaak. Dit toont Kessels door middel van samengestelde beelden van 800 foto’s van gezichten die uitvergroot op de vloer van skate locatie Pier15 Breda zijn aangebracht. De skaters vernietigen langzaam de gezichten. In de beelden is voor de meeste kijkers duidelijk herkenbaar wat er met chirurgische ingrepen gemaakt is, maar wat er vernietigd is blijft – net als in de realiteit – onzichtbaar.

Omdat de gebruikte beelden door algoritmes gegenereerde vrouwengezichten zijn en skaters daar overheen racen, is het project op social media weggezet als vernederend voor vrouwen en is geëist het project stop te zetten. Wij waarderen de inspanningen van Pier15 en BredaPhoto om met de actiegroep in gesprek te gaan en om manieren te vinden om ruimte en een podium te bieden. Wij betreuren het dat de vertegenwoordigers van groep ervoor gekozen hebben hier niet op in te gaan en te kiezen voor een polariserende, destructieve monoloog waarbij geen ruimte is voor andersdenkenden of ontwikkeling. Omdat inmiddels ook enkele grote sponsoren in de urban scene dreigden met consequenties wanneer dit niet zou gebeuren heeft Pier15 besloten de installatie te sluiten.

Wij begrijpen die beslissing, maar betreuren, met BredaPhoto en Erik Kessels, dat het zover is gekomen. Wij hebben respect voor de bezwaren die worden geuit, maar vinden het teleurstellend dat een kunstwerk dat bedoeld is om discussie los te maken nu wordt ontmanteld. Voor ons is de druk van cosmetische chirurgie het issue en is de bedoeling van de kunstenaar allerminst het vernederen van vrouwen.

Brabant C vindt het een bedenkelijke ontwikkeling, wanneer voor sommigen onwelgevallige kunst onder druk van social media verwijderd wordt. Juist daar waar kunst een belangrijke rol kan hebben in de verbeelding van dingen die leven, emoties bloot legt die anders onbesproken blijven, wordt de dialoog nu niet gevoerd. Brabant C spreekt zich uit tegen de digitale “cancel culture” waar deze protestactie een voorbeeld van is. Wij veronderstellen het onmogelijk is dat één partij de wijsheid in pacht heeft en daarom zou moeten bepalen welke kunst er wel en welke er niet getoond mag worden, ook wijzelf niet.

Ons uitgangspunt is dat er gaandeweg een project ruimte moet zijn voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Als dat betekent dat een project voortijdig eindigt of een andere vorm krijgt, dan omarmen wij dat. Wij wensen al onze partners dat dergelijke inzichten en ontwikkelingen de uitkomst zijn van brede en open uitwisseling waarbij niet één, niet twee, maar meerdere stemmen te horen zijn.

Zoals gezegd financieren wij BredaPhoto en niet een individueel project, maar wij scharen ons volledig achter de verklaringen van Erik Kessels en BredaPhoto.

 


BredaPhoto ‘Destroy my face’ project cancelled, under pressure from social media.

After so much attention (primarily) on social media, and the threat of financial consequences for skate hall Pier15, the organisation has been forced to cancel the ‘Destroy my face’ exhibition by Erik Kessels with immediate effect. The project is part of BredaPhoto 2020, which is partly financed by Brabant C.

Brabant C has been a partner of BredaPhoto for several years and has financed the continued development of the festival to become an international player. BredaPhoto is at the heart of society and current events. The festival has guts, does not shy away from controversial themes and enters into open debate with the public. The Destroy my face project by Erik Kessels fits in with this tradition.

Erik Kessels chooses contextual themes that have a significant societal impact, in this case cosmetic surgery; a million-dollar industry that deals in products that are not medically necessary. With ‘Destroy my face’, Erik Kessels exposes the subjectivity of the balance between destruction and construction. He does this using images compiled from 800 photos of faces, enlarged and affixed to the floor of skate hall Pier15 Breda. The skaters slowly destroy the faces. It is clearly recognisable to most viewers what has been made using surgical procedures, but what has been destroyed – as is also true in reality – remains invisible.

As the images used show the faces of women generated by algorithms and the skaters race over them, the project has been depicted on social media as degrading to women and has led to a demand to end the project. We respect the attempts made by Pier15 and BredaPhoto to enter into discussion with the protest group and to find ways to be able to offer a space and a podium. We regret that the representatives of the group have chosen not to respond to this and have instead chosen a polarising, destructive monologue in which there is no room for different opinions or development. As several large sponsors in the urban scene have now also threatened financial consequences if this did not happen, Pier15 has decided to remove the installation.

We understand the decision, but regret, as do BredaPhoto and Erik Kessels, that things have come to this. We respect the objections that have been shared but are disappointed that an artwork intended to stimulate discussion is now being dismantled. For us, the pressure of cosmetic surgery is the issue here and the artist’s intention was by no means to degrade women in any way.

Brabant C sees it as a thought-provoking development, when art that is unpleasant for some is removed as a result of pressure from social media. Precisely where art plays such an important role in the depiction of the issues at hand, in exposing emotions that would otherwise remain unspoken, is there now no dialogue. Brabant C speaks out against the digital “cancel culture” of which this protest project is a good example. We believe it is impossible for any one party to own wisdom, and thereby to decree which art can and cannot be displayed, including ourselves.

Our opinion is that, during a project, there should be space for new insights and developments. If this means that a project ends prematurely or has to change halfway through, we will embrace the change. We wish all our partners that such insights and developments can be the result of wider and open exchanges whereby not one, not two, but several voices can be heard.

As mentioned above, we finance BredaPhoto and not an individual project, but we fully support the statements made by Erik Kessels and BredaPhoto.