Eerste publiek-private samenwerking voor cultuur in Brabant: ASML x Brabant C

ASML gaat investeren in cultuur via Brabant C, investeringsfonds voor cultuur.

ASML x Brabant C gaat begin 2024 van start. Het hightechbedrijf gaat in de komende twee jaar ongeveer 2 miljoen euro investeren in het fonds om culturele projecten in de regio Brainport mede mogelijk te maken. Daarmee realiseert Brabant C een eerste publiek-private samenwerking van formaat, dat bijdraagt aan een groter cultureel aanbod met meer financiële middelen in de provincie.

Het eerste partnership binnen de nieuwe strategie van Brabant C
In april jl. heeft Brabant C een nieuwe strategie gepresenteerd met ambities en doelen richting 2030 om financiering van de culturele sector toekomstbestendiger te maken en in meer regionale spreiding te voorzien. Centraal in deze aanpak staat een uitnodiging aan het Brabantse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om mee te doen en samen te bouwen aan een bloeiende culturele sector waarin samenwerking en vernieuwing centraal staan.

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant onderschrijft deze uitnodiging en heeft de ontwikkeling naar een publiek-privaat fonds cultuur opgenomen in het bestuursakkoord 2023-2027 ‘Samen maken we Brabant’. ASML is het eerste Brabantse bedrijf dat deze uitnodiging oppakt.

ASML heeft grote maatschappelijke ambities en investeert al jaren in kunst en cultuur in de Brainport regio. De samenwerking komt voort uit een programma van ASML dat zich richt op maatschappelijke betrokkenheid. Victoria Simonsz-van Krieken – directeur-bestuurder Brabant C is trots op de samenwerking met ASML:

‘’Sinds de oprichting in 2015 is Brabant C gekend om zijn vernieuwende visie op cultuurfinanciering in Brabant. Wat we doen is uniek in Nederland. Met dit eerste publiek-private partnership bestendigen we onze koers om in samenwerking met bedrijven maatschappelijke impact te creëren via cultuur. Dat maakt ons meer dan een investeringsfonds. Wij zijn financier, matchmaker en ontwikkelaar van professionele kunst en cultuur, voor de maatschappij als geheel en Brabant in het bijzonder.’’

Maatwerk voor thematische zwaartepunten regio’s en steden
Brabant C blijft in 2024 inzetten op het huidige financieringskader en de uitbreiding van de publiek-private samenwerking met meer Brabantse regio’s en steden. Hiertoe biedt Brabant C maatwerk en kan worden ingespeeld op de ambities en thematische zwaartepunten van een regio of stad. We nodigen alle regio’s in Brabant uit om met ons mee te doen en samen te bouwen aan een bruisende kunst- en cultuursector die bijdraagt aan een betere maatschappij.

ASML investeert al jaren in kunst en cultuur. Bijvoorbeeld in lichtfestival GLOW waarmee ze in 2023 het project Evolution of Life hebben ontwikkeld. Fotografie: Bart van Overbeeke.

“We werken doelbewust samen met sterke partners in de Brainport regio om een aantrekkelijke leefomgeving te creëren voor iedereen. Samen met Brabant C geven we professionele cultuurmakers de kans om (vooral nieuwe) initiatieven te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor iedereen. Hiermee zal het cultureel aanbod in de regio groeien zodat iedereen kan ontdekken wat cultuur voor hen kan betekenen. Daar dragen we graag aan bij en we verheugen ons op de samenwerking met Brabant C.”
Aldus Carl Leen, programmamanager maatschappelijke betrokkenheid bij ASML.

ASML x Brabant C: aanvragen kan naar verwachting per 1 februari 2024
De criteria zijn gericht op de realisatie van een kwalitatief en gevarieerd aanbod van kunst en cultuur in de Brainport-regio. Zowel voor de gevestigde, professionele culturele instellingen als voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven en innovatieve ideeën die inzetten op verbinding en het uitbreiden van het cultureel aanbod dat er al is. Medio januari 2024 worden de volledige criteria, het subsidieplafond ASML x Brabant C 2024, aanvraagvoorwaarden en procedure op de website van Brabant C gepubliceerd.