Wijziging basis Investeringsreglement Brabant C

Met ingang van 4 juni is de basis op grond waarvan Brabant C financieringen verstrekt gewijzigd. Voor aanvragers heeft de wijziging in de praktijk geen consequenties.

De wijziging is een gevolg van een uitspraak van de Raad van State over de bevoegdheid om subsidieregelingen vast te stellen. Een investeringsreglement als dat van Brabant C dient te worden vastgesteld door de overheid die de middelen beschikbaar stelt. Het college van gedeputeerde Staten van de provincie heeft daarom besloten de regeling voor Brabant C zelf vast te stellen, in de vorm van 2 nieuwe paragrafen in de provinciale subsidieregeling hedendaagse cultuur. Dit is op 21 mei 2019 gebeurd en op hetzelfde moment heeft de provincie de uitvoering van de regeling gemandateerd aan Brabant C. De regeling is tekstueel en qua opbouw hier en daar gewijzigd, maar inhoudelijk is er niets veranderd.

Wat betekent dit voor het aanvragen van financiering?
Er zijn enkele technische wijzigingen verwerkt in verschillende reglementen en hulpdocumenten die je als initiatiefnemer van een project gebruikt bij het voorbereiden van de financieringsaanvraag. Het gaat om de volgende documenten:

  • Investeringsreglement
  • Richtlijnen voor het indienen van een aanvraag
  • Aanvraagformulier
  • Beoordelingswijzer Adviescommissie
  • Beschikking
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Bezwaarprocedure

Voor aanvragen ingediend vanaf 4 juni 2019
De nieuwe situatie is van toepassing. De aangepaste documenten vind je op onze website onder ‘aanvraagprocedure’.

Voor aanvragen ingediend van 1 januari 2019 tot en met 4 juni 2019
We nemen per project contact op indien de technische wijziging betrekking heeft op de aanvraag die bij ons is ingediend.

Voor aanvragen ingediend van 2015 tot en met 2018
Er verandert niets voor aanvragen die in deze periode zijn ingediend.

Ben je van plan om binnenkort een aanvraag voor financiering in te dienen en heb je vragen over de wijzigingen? Bespreek deze met Joy Arpots en/of Mirjam Hament.

Heb je vragen over een reeds ingediende aanvraag? Neem contact op met Geert  Lenders, secretaris Brabant C via secretaris@brabantc.nl of 013 750 84 82.