Plafond 2019 ontwikkelprojecten bereikt

Brabant C financiert ontwikkelprojecten om te stimuleren dat initiatieven en talenten met internationale potentie kansen krijgen om zich te ontwikkelen naar een (inter)nationaal niveau. Voor deze projecten is het plafond (het totale subsidiebudget) in het financieringsreglement 2019 vastgesteld op 585.000 euro.

Onder het plafond van 2019 heeft Brabant C tien ontwikkelprojecten gehonoreerd waarmee het beschikbare budget voor 2019 is uitgeput. Het is niet meer mogelijk om in 2019 een aanvraag in te dienen voor een ontwikkelfinanciering.

In het najaar van 2019 plaatsen we op onze website www.brabantc.nl meer informatie over de financiering van ontwikkelprojecten vanaf 2020.

De ontwikkelprojecten 2019 op een rij:

NDW x SXSW2019
Design, internationaal

New Dutch Wave is een platform dat ontmoetingen faciliteert tussen creatieve professionals door aanwezig te zijn op plekken waar deze grote groep mensen samenkomen. In dit geval op SXSW in Austin, Texas. Dit project heeft als doel om naast het presenteren van initiatieven uit Brabant aan een groot internationaal publiek op SXSW, ook de economische en culturele banden tussen Austin/Texas en Eindhoven/Brabant te versterken en zakelijke kansen te creëren voor design bureaus en creatieve professionals uit regio Brabant. Bij de missie naar SXSW zijn vanuit de regio Brabant partijen betrokken als Brainport, Dutch Design Foundation, Eindhoven365 en de Design Academy Eindhoven. De volgende Brabantse projecten hebben zich op SXSW 2019 gepresenteerd: Symphonic Cinema, multimedia-muzikante Chagall, de designers Roos Meerman (Tactile Orchestra), Bas Timmer (Shelter Suit), Dave Hakkens (Precious Plastic) en het Growing Pavillion (van Nieuwe Helden).

Er zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die ten grondslag liggen aan dit project. Met deze uitgaande missie worden die vragen beantwoordt en wat inzicht geeft in de potentie, kansen en mogelijkheden voor provincie Brabant en zijn stakeholders op internationaal niveau.

Ventura New York
Design, internationaal

Met ‘Ventura New York – The Dutch Edition’ wil Organisation in Design Nederlandse start-ups en scale-ups en individuele ontwerpers de kans geven zich te presenteren aan opdrachtgevers, potentiële partners, ondernemers en retailers op de International Contemporary Furniture Faire. De beurs biedt interessant potentieel voor het eigenzinnige en maatschappelijke karkater dat het Nederlands/Brabants design kenmerkt. Amerikaans design is op dat vlak minder uitgesproken en juist daarom heeft de beursorganisatie belangstelling voor hetgeen dat Nederlands/Brabants design te bieden heeft.

Business creëren voor designers in de Verenigde Staten
Het ontwikkeldoel van dit project is om onder meer te onderzoeken of er business gecreëerd kan worden voor de deelnemende ontwerpers. Hiervoor wordt een formule geboden waarin clustering, verbinding en ontzorging centraal staan, de organisatie wordt hierin gesteund door het Nederlands Consulaat in New York. Indien het project succesvol is, kan het meer werk, meer omzet en versterking van ontwerpbedrijven in Brabant opleveren. Meer bedrijvigheid in de regio draagt ook bij aan de internationale profilering van Brabant.

Global Stoytellers & Cup of stories
Design, internationaal
Global Storytellers uit Breda onderhoudt een wereldwijd netwerk van verhalenvertellers en ontwikkelt in dit project een fysieke drager voor korte verhalen: een beker, een Cup Of Stories. Het gaat erom een verhaal van ergens in de wereld, aangevuld met een illustratie, te integreren in het voorwerp dat we gebruiken voor een dagelijks ritueel, iemands kopje koffie. Global Storytellers voedt storytelling producten als Cup of Stories met steeds weer nieuwe verhalen van over de hele wereld geschreven of verteld door bekende en onbekende verhalenvertellers. Global Storytellers gaat hiervoor allianties aan met individuele storytellers en met verhalenorganisaties, met als doel verhalen te verzamelen, te delen en te behouden voor de wereld.

Validatie van een designproduct
Het ontwikkeldoel van het project is het valideren van het product Cup of Stories in relatie tot de klantgroepen van het product. Het zoomt in op het onderzoek naar het productieproces, de marktontwikkeling en productontwikkeling. De ambitie van The Global Storytellers en Cup of Stories is om te (inter)nationaliseren. Na de ontwikkelfase is de benodigde kennis en een gedegen plan ontwikkeld dat dient als de start van de scale-up fase van The Global Storytellers en Cup of Stories

Theaterfestival Boulevard 3.0
Theater, Festival

Theaterfestival Boulevard Den Bosch is mede door een bijdrage van Brabant C de laatste jaren sterk (inter-) nationaal ontwikkeld en in 2018 door Theaterjaarboek uitgeroepen tot Beste Festival. Boulevard 2019 krijgt een onderzoeksruimte waar (ervarings)deskundigen uit podiumkunst en samenleving elf dagen werken, ontwikkelen, experimenteren. Een openbare plek, aan de rand van het centrale festivalplein die functioneert als R&D voor festival, podiumkunst en samenleving. ‘BLVR&D’ is ontwikkelplek bij uitstek, de plek voor actief en inclusief burgerschap in een artistieke omgeving en is toegankelijk voor professionals uit verschillende generaties, bezoekers van het festival en bewoners van de stad. De resultaten zijn zichtbaar om op hun beurt tot nieuwe denk-, deel- en werksessies te verleiden, ook (juist!) als de resultaten anders zijn dan gehoopt of verwacht. Het experiment slaagt ook als iets niet lukt.

Het meest innovatieve theaterfestival worden
De ontwikkellijnen die hiervoor zijn uitgezet: (verdere) versterking van het internationale aanbod, inclusieve werking als kunstenfestival, ontwikkeling van onderzoeksruimte BLVR&D. De opbrengst van het voorliggende ontwikkelproject is een aanloop naar het nieuwe beleidsplan van Boulevard en moet de basis vormen voor het businessplan 2021-2024. Het voorliggende ontwikkelproject moet als pilot onderzoeken of de bestaande ideeën passend en effectief zijn om het meest innovatieve festival te worden.

Matzer in Bedrijf
Theater

Matzer is het kern-theatergezelschap van de Verkadefabriek Den Bosch en ontwikkelt al 13 jaar voorstellingen vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid. Matzer ambieert ‘het meest innovatieve’ theatergezelschap van Nederland te worden. ‘Matzer in bedrijf’ is een nieuwe bedrijfspoot aan de organisatie. In de komende jaren wordt een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd om kansrijke projecten met Brabantse en landelijke samenwerkingspartners uit bedrijfsleven, overheden en zorgsector te ontwikkelen. Het gaat om prikkelende theatervoorstellingen en inspirerende bijeenkomsten, met verdiepende randprogrammering.

Theater maken voor het bedrijfsleven
Het ontwikkeldoel van het project is de validatie van het proces om te komen tot een nieuwe voorstelling, op basis van een vraaggerichte aanpak, in nauwe samenwerking met een of meerdere partners uit andere sectoren. De input wordt verkregen wordt ingezet voor de doorontwikkeling van de uiteindelijke voorstelling, waarvan de première gepland is voor najaar 2020. Er wordt via dit traject een blauwdruk ontwikkelt voor het proces van volgende voorstellingen voor MATZER in bedrijf. Deze blauwdruk kan worden ingezet om kennis te delen en te inspireren binnen het Brabantse en landelijke culturele werkveld.

Festival Circolo
Circus
Circusfestival Festival Circolo doet in 2019 en 2020 onderzoek naar de mogelijkheden en kansen om naast de gebruikelijke outdoor editie, een indoor festival in de oneven jaren te realiseren in Tilburg.  De vervolgstap kent als door te ontwikkelen pijlers (inter)nationale profilering en verdere versterking van de Brabantse circusbiotoop. Met de verhuizing in 2018 naar Tilburg werd in het kader van een eerder Brabant C-project een aanzet gegeven om meer publiek te bereiken, en maatschappelijk en financieel draagvlak te versterken. Het verwerven van een plek in de nieuwe omgeving kost meer tijd dan verwacht dus wordt via marketing, sponsorships en programmering dynamisch doorgewerkt aan het bereiken van de doelstelling om in de komende 3 jaar één van de vijf belangrijkste circusfestivals van Europa worden. Met een internationale en met name ook nationale programmering, en meer dan 25.000 bezoekers.

Circus van de toekomst vanuit je theaterstoel beleven
Met een eerste indoor-editie van Festival Circolo in 2019 wordt af gestapt van de biënnale opzet. Dit zorgt voor meer continuïteit naar het publiek. De samenwerking met de theaters, maar ook (straat)circusactiviteiten in de Tilburgse binnenstad biedt kansen om nieuwe publieksgroepen te bereiken. De impulsen moeten Circolo in staat stellen in de nieuwe kunstenplan periode een vervolgstap te maken t.a.v. (inter)nationale profilering en de versterking van de Brabantse circusbiotoop.

Graphic Matters
Grafische vormgeving

Tweejaarlijks festival Graphic Matters (tot en met 2015 genaamd Graphic Design Festival Breda) is een festival dat grafisch ontwerp in relatie tot actuele thema’s toont en dit jaar de zevende editie beleeft. Het festival is bezig met een positioneringsslag: het wil zich van een vooral op ontwerpers en andere professionals in de sector gericht festival, ontwikkelen naar een festival dat ook voor een breder publiek aantrekkelijk is. Daarnaast wil de organisatie met het voorliggende (ontwikkel-)project een stap maken richting het betrekken van het bedrijfsleven. In 2023 wil Graphic Matter het meest aansprekende internationale platform zijn waar ambitieuze grafisch ontwerpers hun expertise delen.

Het meest aansprekende internationale platform voor grafisch vormgeving
Het doel is om in 2023 hét meest aansprekende internationale platform waar ambitieuze grafisch ontwerpers hun expertise delen en ontwikkelen. Ze krijgen de kans om zelf geïnitieerde en actuele projecten te tonen door middel van co-productie, presentatie en ontmoeting. De komende jaren wordt deze ambitie verder uitgewerkt tot een positionering, propositie en strategie die ervoor zorgen dat Graphic Matters hét moment is waarop internationale ontwerpers elkaar ontmoeten om ervaring, kennis en skills delen. Daar ontmoeten ze hun publiek en potentiële opdrachtgevers zoals bedrijven en talent agencies. Om dit te bereiken wordt de komende jaren extra aandacht gegeven aan de inhoudelijke kwaliteit, zakelijke markt, internationalisering en talentontwikkeling van het festival.

Muzikalisering van de ruimtelijke beleving
Muziek, Architectuur

Met project Muzikalisering van de Ruimtelijke Beleving wil componistenduo Strijbos en Van Rijswijk (samenwerking sinds 1998) de toepassing van muziek verbreden als factor in de beleving van de domeinen architectuur, landschap en stedenbouw. Muziek/audio/soundscape en architectuur komen hier samen. Het portfolio wordt vernieuwd en uitgebreid met geluids- en muziekprojecten naar marktdomeinen gericht op (semi-) publieke ruimtes. Hett project loopt van september 2019 t/m september 2020 en behelst een onderzoek naar welke product-markt combinaties, contracten en verdienmodellen interessant zijn en welke toepassingen daarvoor ontworpen dienen te worden.

Business kansen ontdekken en nieuwe concepten ontwikkelen
Het ontwikkelproject richt zich hoofdzakelijk op het opzetten van een onderzoeksplatform waarmee de dialoog wordt aangegaan met diverse professionals uit het werkveld om in te haken op de collectieve ervaringen en kennis. De architectuur- en contextanalyse/kritiek komt van Ole Bouman. Ole Bouman, heden ‘urban curator’ bij China Merchants Group / Design Society in Shenzhen China (en voormalig directeur Nederlands Architectuur Instituut), is momenteel als expert met S&VR in gesprek om dit te formuleren. Vanuit deze analyse en kritiek kunnen de juiste keuzes worden gemaakt tav versterking van visie, bedrijfsvoering en realisatie van projecten (inter)nationaal, in relatie tot de nieuwe domeinen. Uiteindelijk ontstaat een vernieuwd portfolio met getoetste concepten aan de hand van het perspectief van de experts in combinatie met het perspectief vanuit ons vak- gebied. Met deze concepten moeten we naar buiten kunnen treden en ingang vinden in de internationale wereld van de architectuur en stedenbouwkunde.

Proeftuin 2019
Diverse disciplines

Op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel, de illustere proeftuin voor circulaire economie, vindt in 2019 een nieuw festival plaats: In our Nature. Hier ontstaat een kruisbestuiving tussen natuur, kunst en circulair ondernemen.

Het festival brengt twee werelden samen. Aan de ene kant is er de mens als vindingrijke maker. Creativiteit zit in onze aard. Aan de andere kant is er de natuur zelf als bron van kennis en wijsheid. Hoe kunnen we ons laten inspireren en voeden door technieken en inzichten die de natuur aandraagt? Dit is een vraag waar ontwerpers, kunstenaars, creatieve ondernemers en circulaire bouwers graag antwoord op geven. Zij presenteren op dit festival hun ideeën, plannen en dilemma’s. Ook gaan zij samen met de festivalgangers op zoek naar inzichten, samenwerkingen en toepassingen voor een duurzame wereld. Voor buurtbewoners, kinderen en geïnteresseerden zijn er optredens, lezingen, een culinaire proeftuin, muziek en documentaire films.

Een opstapje naar een groter succes
Platform Podium Circulair organiseert manifestaties met als doel de rol van kunstenaars in de opbouw van een circulaire samenleving te versterken. In Proeftuin 2019 wordt een aantal van dit soort projecten gebundeld tot een programma, gecureerd/gemodereerd door maatschappelijk geëngageerd componist Merlijn Twaalfhoven. De verbinding van kunst met maatschappelijke vraagstukken staat hierbij centraal: artistieke verbeelders zijn nodig om anders naar de werkelijkheid te leren kijken. Proeftuin 2019 is een pilot editie die wordt ingezet in de aanloop naar de Landschapstriënnale 2020 en als try-out voor een toekomstig Van Gogh Festival.

Muziek en Dans
Dans, Jeugd

De Stilte danst! Voor en met kinderen. Vanuit Breda vliegen ze uit over de hele wereld. Met om en nabij 1.600 activiteiten per jaar, zowel openbaar als op scholen, richten zij zich speciaal op het ontwikkelen en uitvoeren van producties voor alle kinderen. In 2019 maakt de Stilte een start met het produceren en presenteren van moderne dansvoorstellingen voor kinderen met speciaal gecomponeerde/bewerkte muziek die op het podium wordt uitgevoerd als evenwaardig partner van de dans.

Verbinding van twee disciplines tot een nieuw artistiek product
Het beoogd doel van deze pilot is het samenbrengen van hoogwaardige dans en hoogwaardige muziek in producties voor kinderen, c.q. het doorbreken van de scheidslijn tussen disciplines. Het beoogd resultaat is het vinden van een werkwijze en een financiering die het mogelijk maakt de hoogste kwaliteit uitvoerende muziek te integreren in het aanbod in de nieuwe kunstenplanperiode en muziek en dans in volle glorie te presenteren op het hoogste (inter)nationale niveau. Hiervoor wordt ingezet op het ontwikkelen van een nieuw verdienmodel waar onderzocht wordt hoe co-creatie met kinderpubliek, hogere publiekslimieten en leeftijdsgrenzen doorbreken een sleutel kunnen zijn tot een nieuw business model. .

Panama Pictures XL
Dans

Het Bossche dansgezelschap Panama Pictures bestaat sinds 2002 en is huisgezelschap van de Verkadefabriek. Panama Pictures maakt gemonteerde cross-over voorstellingen waarin de disciplines dans, circus en muziek samensmelten, en heeft met deze artistieke uitgangspunten een unieke positie in Nederland.

Grote zaalproducties om schaalvergroting te realiseren
Met onderzoeksproject Panama Pictures XL wil het gezelschap de eerste stappen zetten om een schaalvergroting te realiseren. Dit moet gebeuren door grote zaal producties te gaan realiseren en zo de bestaande afzetmarkt te verbreden en het publieksbereik te vergroten. Het project, waarin twee producties geschikt worden gemaakt voor grote zalen, loopt van september 2019 tot en met april 2020. Er zijn reeds voorstellingen gepland in een zevental grote zalen van theaters die de groeiambitie van het gezelschap onderschrijven en die zich gezamenlijk met het gezelschap sterk willen maken voor verdere publieksopbouw en -binding.