Aanvraag voor partnership met Brabant C

Brabant C financiert projecten van (inter)nationaal niveau die passen bij het profiel en de ambitie van Brabant en die de cultuur van Brabant ook buiten de provincie op de kaart zetten. Topcultuur om van te genieten, projecten die het imago en vestigingsklimaat van Brabant versterken en slim gefinancierd zijn.

Bestaande organisaties en initiatieven kunnen bij Brabant C een aanvraag indienen om hun internationale ambities waar te maken en door te groeien naar een volgend niveau. Ook initiatiefnemers van nieuwe projecten, die van internationale allure (lees: topniveau) zijn, kunnen een aanvraag indienen bij Brabant C voor financiering. Daarnaast kan Brabant C in sommige gevallen besluiten om een ontwikkelfase van een project te financieren voor de validatie van de internationale ambitie.


1. Een partnership met Brabant C?

Brabant C financiert kunst- en cultuurprojecten van nationaal en internationaal niveau die Brabant op de kaart zetten. Via de investeringen van Brabant C wordt het cultuursysteem duurzaam versterkt en bijgedragen aan vernieuwing van financiering in cultuur. Om dat te bereiken investeren we in projecten die actief bijdragen aan de doelstellingen van Brabant C:

  1. Beeldbepalende, toonaangevende kunst- en cultuurprojecten met nationale en internationale kwaliteit komen tot stand in Brabant
  2. Het Brabants cultuursysteem ontwikkelt mede door deze cultuurprojecten van kwetsbaar naar vitaal en eigentijds geheel
  3. (Inter)nationale kunst- en cultuurprojecten worden in Brabant op een ondernemende wijze benaderd en gefinancierd
  4. Kunst- en cultuurprojecten van (inter)nationaal niveau steunen in Brabant op samenwerkende partijen uit de community: initiatiefnemers, bedrijven, instellingen en gemeenten
  5. Cultuur in Brabant onderscheidt zich door haar onderzoekende en innovatieve karakter, passend bij het profiel van de regio.

Projecten van (inter)nationaal niveau die passen bij het profiel van Brabant
Brabant ontwikkelt zich tot een regio met een eigen cultureel gezicht, dat past bij het profiel van Brabant: in alles onderzoekend en innovatief. Brabant C richt zich op de ontwikkeling van de innovatieve vormen van kunst en cultuur, zoals design, gaming, urban, dance, AV/film. En anderzijds de toespitsing van meer traditionele vormen van kunst en cultuur naar innovatieve varianten die echt onderscheidend zijn in nationaal en internationaal perspectief: het meest innovatieve theater-, jazz-, of dansfestival van Nederland of Europa.

Projecten die op ondernemende wijze gefinancierd worden
Brabant C stimuleert financiële vernieuwing in de culturele sector. Brabant C financiert projecten waar goed is nagedacht over stakeholders, financiering en verdienkansen. Niet om winst te maken, vooral om de zelfstandigheid te vergroten en in het verlengde daarvan de afhankelijkheid van overheidsfinanciering te verkleinen. Het uitproberen van nieuwe verdienmodellen, denken in termen van opbrengsten (in plaats van kosten) en het ontwikkelen van waardevolle partnerships staan hierbij centraal.


2. Intake

Wanneer een idee voor een project wordt geboren zijn nog vele factoren van het plan in ontwikkeling en onzeker. In deze eerste fase ga je waarschijnlijk met veel mensen in gesprek over het idee en hoe dat gerealiseerd kan worden. Brabant C is één van je gesprekspartners, we kijken samen of Brabant C een partner kan worden van jouw project.

Wil je de mogelijkheden van een partnerschap verkennen? Klik onderaan deze pagina op ‘start een aanvraag’, maak een account aan in ons aanvraagsysteem (AIMS) en vul het intakeformulier in.

Brabant C beoordeelt het intakeformulier en voert een eerste scan uit om in te schatten of het project mogelijk aansluit bij de opdracht en doelstellingen van het fonds, en of de financieringsmogelijkheden van Brabant C daarbij passend zijn. Wanneer dit positief is, kun je na dit voortraject verder naar het aanvraagformulier.

Er wordt gekeken welke ondersteuning eventueel nodig is om een goede aanvraag in te dienen bij Brabant C. Hiervoor kan Brabant C initiatiefnemers doorverwijzen naar één van de partners en/of wordt er via Brabant C een (business) adviseur betrokken.


3. Financieringsmogelijkheden

Brabant C financiert maximaal 30% van de totale projectbegroting. Het aan te vragen bedrag bij Brabant C voor een project van ten minste nationaal belang is minimaal 65.000 euro. Het financieringsplafond voor deze projecten in 2021 is 4.300.000 euro.

Financieringsvorm
Brabant C verstrekt de financiering in de vorm van:

  • Een lening
  • Een combinatie van lening (minimaal 25%) en subsidie (maximaal 75%)
  • Een garantstelling

De meest geschikte financieringsvorm wordt vastgesteld aan de hand van de basisvraag: wordt er terugbetaalcapaciteit verwacht? Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de projectbegroting, maar ook beoordeelt wat logischerwijs te verwachten valt. In bepaalde sectoren valt nu eenmaal meer terugbetaalcapaciteit te verwachten. Bij geringe financiële baten maar een grote culturele of maatschappelijke impact zal de terugbetaalcomponent gelegitimeerd lager zijn.

Ontwikkelfase
Soms kan Brabant C besluiten dat er een ontwikkelfase nodig is om de (inter)nationale ambitie van het project duurzaam te realiseren. Deze ontwikkelfase is vooral gericht op validatie- en haalbaarheidsonderzoek en kan helpen om de aanpak en argumentatie voor de (inter)nationale ambitie een sterker fundament te geven.

Corona Risico Scenario’s
Let op! Met ingang van 2021 vraagt Brabant C iedereen die een financieringsaanvraag indient om als (verplichte) bijlage een risico analyse toe te voegen met betrekking tot de invloed van (maatregelen in het kader van) de coronapandemie. Hierin geeft de aanvrager aan welke verschillende scenario’s de maatregelen opleveren voor het project. De toelichting ‘bijlage Corona Risico Scenario’s’ is hier te vinden.


3a. Financiering van een (inter)nationaal project

Wat is een (inter)nationaal project?
Projecten van (inter)nationaal niveau passen bij het profiel en de ambitie van Brabant en zetten de cultuur van Brabant ook buiten de provincie op de kaart. Bestaande organisaties en initiatieven kunnen bij Brabant C een aanvraag indienen met een project om hun internationale ambities waar te maken en naar een volgend niveau door te groeien. Ook initiatiefnemers van nieuwe projecten, die van internationale allure (lees: topniveau) zijn, kunnen een aanvraag indienen voor financiering van een (inter)nationaal project.

Wanneer financiert Brabant C een (inter)nationaal project?
Een aanvraag voor een (inter)nationaal project wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is en is ingediend volgens de gegeven richtlijnen en vereisten volgens het financieringsreglement. Op deze manier verkrijgt Brabant C de juiste informatie om de aanvraag te beoordelen. Lees daarom tijdig, aandachtig en zorgvuldig de procedure en richtlijnen voor een aanvraag van een (inter)nationaal project door, tevens hieronder te lezen en downloaden. Dit document beschrijft de wijze waarop een aanvraag ingediend moet worden en welke gegevens daarvoor zijn vereist.


3b. Financiering van een ontwikkelproject

Geregeld komen er projecten op ons pad waar sprake is van (inter)nationale potentie maar waarvoor het indienen van een aanvraag voor een project van ten minste nationaal belang nog te vroeg komt. We vinden het belangrijk dat talentvolle initiatieven en organisaties met internationale potentie kansen krijgen om zich te ontwikkelen en niet vastlopen in een te grote opgave in één keer. In zo’n geval kan Brabant C besluiten om eerst een ontwikkelfinanciering te verstrekken.

Wat is een ontwikkelproject?
Ontwikkelprojecten hebben, zoals alle Brabant C-projecten, een innovatief karakter en zijn bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die de potentie in zich dragen de aanvrager inhoudelijk en financieel toekomstbestendig te maken. In deze projecten staat voorbereiding, (haalbaarheids)onderzoek en validatie centraal. Bijvoorbeeld voor een piloteditie van een nieuw, veelbelovend festival, voor het uitproberen van nieuwe verdienmodellen, voor het valideren van een nieuw product of dienst met groeipotentie.

Wanneer financiert Brabant C een ontwikkelproject?
Een aanvraag voor een ontwikkelproject wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is en is ingediend volgens de gegeven richtlijnen en vereisten volgens het financieringsreglement. Op deze manier verkrijgt Brabant C de juiste informatie om de aanvraag te beoordelen. Lees daarom tijdig, aandachtig en zorgvuldig de richtlijnen voor een aanvraag van een ontwikkelproject door, tevens hieronder te lezen en downloaden. Dit document beschrijft de wijze waarop een aanvraag ingediend moet worden en welke gegevens daarvoor zijn vereist.


3c. Financiering van een corona-ontwikkelproject

Let op! Vanaf 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een corona-ontwikkelproject.

Projecthouders (zowel bestaande als nieuwe) kunnen in 2021 vanaf 1 januari opnieuw een aanvraag indienen voor een ‘corona ontwikkelproject’, totdat de RIVM maatregelen worden opgeheven. Dit project dient uiterlijk te starten op 31 december 2021. Let op! Een corona ontwikkelproject is geen regulier ontwikkelproject, zie daarvoor 3b hierboven.

Basisgedachte en doel
De coronacrisis is voorlopig nog niet voorbij. Culturele instellingen en makers zullen het in 2021 nog steeds moeilijk hebben en het publiek kan voorlopig (nog) niet in grote aantallen ontvangen worden om te genieten van kunst en cultuur. Initiatiefnemers ondersteunen en uitdagen om tot creatieve en impactvolle initiatieven te komen, die gerealiseerd kunnen worden binnen de geldende maatregelen van het RIVM, zodat het publiek kan blijven genieten van kunst en cultuur. Met een duurzame, creatieve en vitale Brabantse culturele sector als resultaat.

Voorwaarden corona-ontwikkelproject
De eisen en voorwaarden voor een regulier ontwikkelproject zijn leidend, hieronder staan de aanvullende voorwaarden. Let op! Ondanks de overeenkomende eisen en voorwaarden is een corona ontwikkelproject geen regulier ontwikkelproject, kijk voor een regulier ontwikkelproject bij 3b hierboven.

– het project geeft de aanvrager een beter toekomstperspectief in het licht van de complicaties die COVID-19 heeft veroorzaakt, door het realiseren van kunst- en cultuurprojecten die binnende geldende overheidsbeperkingen uitgevoerd kunnen worden;

– een positieve uitkomst van het ontwikkelproject draagt bij aan een nieuw business model voor de aanvrager en/of de resultaten van het project genereren grote impact; het gaat hierbij om beeldbepalende en toonaangevende projecten van nationaal en/of internationaal niveau die Brabant op de kaart zetten;

– het publiek kan blijven genieten van kunst en cultuur, ondanks de geldende COVID-19 maatregelen.

Financiering
Voor corona ontwikkelprojecten kan minimaal 15.000 euro en maximaal 64.999 euro aangevraagd worden. Brabant C financiert maximaal 30% van de projectbegroting.

Behandeltraject
Brabant C hanteert alleen voor corona ontwikkelprojecten een versnelde behandelprocedure. Na het indienen van een ontvankelijke aanvraag, wordt op korte termijn een online pitch gepland, zodat binnen vier weken een besluit kan worden genomen.

Heb je een idee voor een corona-ontwikkelproject en overweeg je daarvoor een aanvraag voor financiering in te dienen bij Brabant C? Neem contact op met Joy Arpots en/of Linda Dekkers via scout@brabantc.nl. Zij wijzen je de weg in dit enigszins aangepaste traject.


3d. Aanvullend budget lopende projecten m.b.t. corona

Bestaande partners van Brabant C met een lopend (inter)nationaal project, die met extra kosten geconfronteerd worden als gevolg van de geldende RIVM-maatregelen, kunnen een verzoek om aanvullende financiering indienen tot 1 januari 2023.

Financiering
Toekenning leidt tot een aanpassing van de lopende financiering en de overeenkomsten, inclusief een verhoging van het leendeel met 25% van het gevraagde extra bedrag. De aanvullende kosten bedragen minimaal € 50.000. De bijdrage vanuit Brabant C is minimaal € 15.000 en maximaal € 25.000, waarvan minimaal 25% als lening wordt verstrekt. Brabant C financiert niet meer dan 30% van de subsidiabele kosten.

Behandeltraject
Partners die voor een bijdrage in aanmerking willen komen richten een e-mail met het plan en de aanvullende begroting aan het secretariaat van Brabant C, secretaris@brabantc.nl. Toegewezen aanvragen worden als een aanpassing op het eerder genomen financieringsbesluit door de bestuurder behandeld.


4. Behandeltraject

Het uitwerken van een goede business case kost tijd. Daarom neemt Brabant C in twee stappen de beslissing over de aangevraagde financiering van (inter)nationale projecten. Brabant C neemt in een vroeg stadium een besluit over het partnership: past het project bij de opdracht en doelen van Brabant C? In een later stadium wordt het besluit over de investering genomen. Voor (inter)nationale projecten geldt de volgende procedure nadat de aanvraag is ingediend:

1. Sanity check + vergadering Adviescommissie (pitch)
Binnen 14 dagen na indienen voert de secretaris een sanity check uit om te bekijken of de aanvraag ontvankelijk is (lettend op de vereisten in het investeringsreglement) en of alle benodigde informatie aanwezig is om de behandeling te kunnen starten. Wanneer de aanvraag niet ontvankelijk wordt bevonden krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid om de gevraagde aanvullingen te doen. De termijn wordt dan opgeschort. Als de aanvraag ontvankelijk is bevonden wordt er een adviescommissievergadering gepland (we streven naar uiterlijk 6 weken na datum van indiening) waar de initiatiefnemer kort het project mag toelichten voor de adviescommissie in een pitch van 10 minuten. Vervolgens neemt de adviescommissie 30 minuten de tijd om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer.

2. Advies en besluit partnership
De Adviescommissie stelt een advies op naar aanleiding van de ingediende documenten en de informatie verkregen tijdens de vergadering. Dit advies wordt enkele weken na de pitch gedeeld met de aanvrager. Het kan voorkomen dat het advies afwijkt van wat er in het ingediende voorstel werd gevraagd. In dat geval krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid om binnen 14 dagen een zienswijze in te leveren. Wanneer het advies beschikbaar is neemt het bestuur van Brabant C een besluit over het partnership op zo kort mogelijke termijn. Bij een positief besluit partnership wordt de aanvrager verzocht een businessplan uit te werken volgens de richtlijnen die zijn beschreven in het investeringsreglement. In het besluit worden eventuele nadere eisen opgenomen waar het businessplan aan moet voldoen. Indien gewenst kan Brabant C hierbij begeleiden.

3. Uitwerken businessplan
Bij een positief besluit partnership wordt de aanvrager gevraagd om uiterlijk binnen 26 weken een businessplan uit te werken en in te dienen. De richtlijnen waar het businessplan aan moet voldoen zijn opgenomen in het investeringsreglement. In het besluit partnership worden eventuele nadere eisen opgenomen waar het businessplan aan moet voldoen. Brabant C kan, indien gewenst, begeleiden in deze fase.

4. Besluit investering en overeenkomst
Uiterlijk vier weken na indienen businessplan neemt het bestuur van Brabant C een besluit over de financiering. Vervolgens wordt een uitvoeringsovereenkomst opgesteld en in concept naar de initiatiefnemer verzonden. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd om de overeenkomst te bespreken en ondertekenen op kantoor bij Brabant C.

5. Monitoring en verantwoording
Tijdens de uitvoering van het project monitort Brabant C de tegenprestaties en verplichtingen middels tussenrapportages die de initiatiefnemer aanlevert. Hierover vindt altijd een gesprek plaats.In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de eindverantwoording.+ Link en downloads m.b.t. de verantwoording van een project


Oude versies reglementen


Start een aanvraagnaar het aanvraagsysteem