Impactproject

Brabant C is ervan overtuigd dat creativiteit een cruciale rol kan spelen bij het aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Kunst en cultuur kunnen namelijk nog veel meer bijdragen aan andere domeinen dan nu het geval is. Dit biedt kansen voor alle partijen die betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken. Door verbeeldingskracht, inventiviteit en zeggingskracht in te zetten, kunnen we de bewustwording en betrokkenheid van Brabanders vergroten bij het adresseren en oplossen van deze vraagstukken.

Om deze vernieuwende aanpak te stimuleren en te realiseren heeft Brabant C de regeling Matching Impactprojecten opgezet. Dit initiatief heeft als doel om maatschappelijke impact te creëren met behulp van cultuur en betrokken private financiers. Hierbij kan gedacht worden aan uiteenlopende vraagstukken, zoals de zorg, technologische innovatie, burgerschap, ecologische duurzaamheid of versplintering van de samenleving. Laten we samen de kracht van creativiteit benutten om de maatschappij van de toekomst vorm te geven. De regeling Matching Impactprojecten heeft als doel om projecten te stimuleren die kunst en cultuur inzetten om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Het unieke aspect van deze regeling is dat private stakeholders (gedeeltelijk) bijdragen aan de financiering van deze projecten. Hierdoor wordt niet alleen maatschappelijke impact gemaakt, maar wordt ook het financiële draagvlak voor cultuur verbreed. Door private financiers te betrekken bij deze projecten, worden zij medeverantwoordelijk voor de maatschappelijke impact die gecreëerd wordt. Laten we deze kansen benutten om samen de kracht van kunst en cultuur in te zetten voor een betere toekomst.

Financieringsmogelijkheden van Brabant C zijn onderdeel van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur van de provincie Noord-Brabant. In dit reglement kun je terugvinden aan welke eisen een aanvraag moet voldoen. Zie §13 in het Financieringsreglement voor de regeling Matching Impactprojecten.

Brabant C toetst voor deze regeling aan drie criteria:

 1. hoge culturele kwaliteit
 2. bijdrage aan de oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk
 3. bijdrage aan duurzame samenwerking in Noord-Brabant van privaatrechtelijke rechtspersonen, culturele instellingen, overheden en andere publiekrechtelijke rechtspersonen.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor Impactprojecten (§13) in 2024 is €700.000.

Op deze pagina leggen we eerst de financieringsmogelijkheden uit. Vervolgens doorlopen we de stappen van die je doorloopt voor financiering bij Brabant C, van intake tot en met de verantwoording. Klik op de items voor meer informatie. 

Benieuwd wie je voorging met een succesvolle financieringsaanvraag bij Brabant C? Bekijk onze projectpagina.

Let op! 

 • Je kunt voor deze regeling tot 1 oktober 2024 een aanvraag indienen.

Financieringsmogelijkheden Impactproject

De regeling houdt in dat Brabant C de private bijdragen van financiers van het project matcht. Hier zijn de volgende regels aan verbonden:

 • Brabant C matcht maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten en maximaal het bedrag dat ‘matchbare’ financiers in contact geld bijdragen.
 • Het aan te vragen bedrag voor een Impactproject is minimaal €40.000 en maximaal €124.999.
 • Als subsidievorm volgt Brabant C de financieringswijze die de private financiers van het project kiezen: dat kan zijn gift, lening of een combinatie hiervan.
 • Een leningdeel is bij deze regeling (in tegenstelling tot een Nationaal Project) echter niet verplicht.

Financiers waarvan de bijdrage gematcht wordt, kunnen zijn:

 • Privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Sommige publiekrechtelijke rechtspersonen zoals waterschappen, universiteiten en onderzoeksinstituten dieformeel de status van publiekrechtelijk rechtspersoon hebben.

Bijdragen van Rijk, provincies, gemeenten en Rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaanfonds, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds of Fonds voor Cultuurparticipatie) komen niet voor matching in aanmerking
Neem bij twijfel contact op met Brabant C via secretaris@brabantc.nl.


1. Intake

Wanneer een idee voor een project wordt geboren, zijn nog vele factoren van het plan in ontwikkeling en onzeker. In deze eerste fase ga je waarschijnlijk met veel mensen in gesprek over het idee en hoe dat gerealiseerd kan worden. Brabant C is ook in die fase al graag één van je gesprekspartners, we kijken dan samen of Brabant C een partner kan worden van jouw project.

Voorafgaand aan de feitelijke aanvraag, wordt een voortraject doorlopen. Dit doen we om vooraf een inschatting te kunnen maken of je project bij Brabant C zou kunnen passen. Door met de scout de aanvraag voor te bereiden, kan bijtijds worden bijgestuurd of evt. worden verwezen naar andere, voor het project meer passende financieringsmogelijkheden (buiten Brabant C). Als (potentiële) aanvrager doe je er daarom goed aan al in een vroeg stadium van je project contact op te nemen met een van onze scouts.

Als je een account hebt aangemaakt in ons online aanvraagsysteem AIMS, vul je vervolgens het digitale ‘intakeformulier’ in. Je legt in dit formulier als het ware je project langs de doelstellingen en de missie van Brabant C. Een scout van Brabant C beoordeelt het intakeformulier en voert zo een eerste scan uit om in te schatten of het project mogelijk aansluit bij de opdracht en doelstellingen van het fonds en of de financieringsmogelijkheden van Brabant C daarbij passend zijn. Wanneer dit positief is, kun je na dit voortraject verder in de aanvraagomgeving en kan de feitelijke aanvraag gestart worden. Ook in die fase kun je feedback krijgen van onze scouts, en zo nodig van onze business developer.

Governance Code Cultuur
In het document Richtlijnen Governance Code Cultuur lees je waar je organisatie aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage van Brabant C. De aanvrager moet een rechtspersoon zijn. Als je werkt in een stichtingsvorm (of kleine BV) zonder toezichthouders (Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen) en de verantwoordelijken(n) voor de uitvoering van het project zijn tevens bestuurder(s), meldt dit dan in het intakeformulier of in je gesprek met de scout, dan kunnen we al in een vroeg stadium meedenken over een passende governance.


2. Aanvraag

Een aanvraag wordt (minimaal 12 weken vóór aanvang van het betreffende project) ingediend via het aanvraagsysteem AIMS. Na de intakefase (een aanvraag bij Brabant C start altijd met een voortraject bestaande uit een aantal gesprekken met de scout(s) en het indienen van een ‘intakeformulier’) wordt de aanvraag doorgezet naar het aanvraagformulier. Projecthouders hebben zelf een account aangemaakt in het systeem en kunnen met hun inloggegevens weer inloggen en de werkelijke aanvraag starten. Onder deze tekst kun je de documenten Vereiste documenten voor de aanvraag Impactproject en een Voorbeeld van het Aanvraagformulier Impactproject downloaden.
Om de betrokkenheid van de deelnemende partijen, en daarmee de kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende geledingen, goed te kunnen beoordelen, is een van de verplichte documenten bij de aanvraag een samenwerkingsovereenkomst. Hierin leggen zo veel mogelijk deelnemers hun bijdrage  (financieel en in kind) en motivatie vast. Alleen financiële bijdragen van deelnemende partijen die de overeenkomst hebben getekend, komen voor matching door Brabant C in aanmerking.

Een aanvraag kan worden ingediend door een maatschappelijke/non-profit organisatie, commerciële partij/onderneming, overheid, een samenwerkingsverband hiertussen of een culturele instelling. Neem bij twijfel over de aanvrager contact op met Brabant C via secretaris@brabantc.nl. De formele aanvrager houdt eindverantwoordelijkheid voor de aanvraag en de verantwoording na afloop. Zo nodig kan hiertoe de Verklaring artikel 13.2 worden ingevuld en geüpload onder stap 7 van het Aanvraagformulier. Het format voor deze Verklaring staat onder deze tekst.

Nadat een aanvraag is ingediend, vindt er een sanity check (volledigheidscontrole) plaats om te bekijken of de aanvraag ontvankelijk is (lettend op de vereisten van het investeringsreglement). Als alles klopt en compleet is, is de aanvraag ontvankelijk en krijg je hierover per email een bericht. Brabant C streeft ernaar binnen 14 dagen na indiening van de aanvraag de sanity check te doen. Het kan ook zo zijn dat Brabant C na controle van de aanvraag nog informatie of toelichting nodig heeft. In dat geval wordt per email een aanvullingsverzoek gestuurd. De behandeltermijn wordt dan opgeschort. Zodra aan alle eisen in het aanvullingsverzoek voldaan is, wordt de aanvraag ontvankelijk verklaard en die datum (ontvankelijkheid) geldt dan als de officiële datum waarop het financieringsverzoek bij Brabant C is ingediend (dat kan van invloed zijn op de startdatum van het project, die minimaal 12 weken na het moment dat de aanvraag volledig werd, moet liggen).

Je kunt tot 1 oktober 2024 een aanvraag indienen.


3. Pitch

De projecthouder wordt in de gelegenheid gesteld de aanvraag toe te lichten in een korte pitch (10 minuten). Deze vindt live op ons kantoor in Oisterwijk plaats, voor een adviescommissie die per aanvraag verschillend van samenstelling is en aan het bestuur van Brabant C over de aanvraag adviseert. Deze adviescommissie bestaat uit 4 tot 6 personen (inclusief voorzitter) met expertise op inhoudelijk gebied, ondernemerschap en marketing. Brabant C heeft hiervoor een ‘poule’ van deskundigen ter beschikking. Na de pitch neemt de commissie 30 minuten de tijd om in gesprek te gaan met de initiatiefnemer. Brabant C streeft er naar uiterlijk 6 weken na datum van indiening de pitch te kunnen laten plaatsvinden.

Meer weten over pitchen bij Brabant C? Wij hebben hiervoor richtlijnen en tips voor de pitch opgesteld.


4. Besluit

Nadat de directeur-bestuurder van Brabant C besloten heeft het advies van de adviescommissie al dan niet te volgen, wordt de projecthouder daar (maximaal 2 weken na de pitch) van op de hoogte gesteld en wordt het advies gedeeld met de aanvrager als overeenkomstig voornemen van het fondsbestuur. Als het advies afwijkt van wat er in het ingediende voorstel werd gevraagd, heb je als projecthouder recht op het indienen van een zienswijze (termijn: 2 weken na datum advies). Het fondsbestuur zal dan zonder formele bezwaarprocedure het voornemen heroverwegen. Na een positief advies volgt een toekenning.
Een negatief advies wordt doorgaans gevolgd door een afwijzing (negatieve beschikking). Na een negatief besluit is er nog het recht om formeel bezwaar aan te tekenen (tot 6 weken na de beschikkingsdatum) bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Beschikkingen worden digitaal, per mail vanuit AIMS, verstuurd (NB voor de berekening van de genoemde termijnen gaan we uit van de verzenddatum zoals die in AIMS geautomatiseerd wordt vastgelegd).
Na een toekenning (positieve beschikking) volgt nog de formele stap van de ondertekening van de Uitvoeringsovereenkomst en indien er een lening deel is, het afspreken van termijnen van rente en aflossing voor het lening deel, ondertekenen van de Overeenkomst van Geldlening en het daarbij behorende incassoformulier om aan de rente- en aflossing betalingen te voldoen.


5. Rapportage en monitoring

Gedurende de looptijd van een (meerjarig) project monitort Brabant C de tegenprestaties en verplichtingen middels tussenrapportages die de projecthouder aanlevert. Hierover vindt altijd een gesprek plaats tussen Brabant C en de projecthouder.
Dit soort overleggen over de voortgang van het project kunnen plaatsvinden op jouw verzoek, maar het Brabant C Fonds initieert ten minste eenmaal per jaar overleg op basis van de volgende door de projecthouder aan te leveren documenten:

 • een inhoudelijke voortgangsrapportage, waarbij je ingaat op voortgang van de activiteiten zoals beschreven in het projectplan;
 • een financiële voortgangsrapportage in de vorm van een kolom met gerealiseerde cijfers die je invoegt in de ingediende begroting en (bij meerjarig project) een actualisering van de meerjaren begroting. Deze financiële rapportage dient door het bestuur van je organisatie geparafeerd te zijn.

6. Verantwoording en vaststelling

Maximaal 13 weken nadat een project is afgerond moet de verantwoording zijn ingediend bij Brabant C.
Na goedkeuring van de verantwoording zal Brabant C de subsidie uiteindelijk definitief vaststellen. Hierna volgt de eventuele restantbetaling.

Het kan voorkomen dat de subsidie lager wordt vastgesteld (bijvoorbeeld als blijkt dat de gerealiseerde eindbegroting lager is dan de ingediende, waardoor de Brabant C bijdrage boven de 50% zou uitkomen). In dat geval kan het zijn dat de projecthouder een gedeelte van het voorschot aan Brabant C moet terugbetalen.

De richtlijnen en vereisten voor een verantwoording worden gecommuniceerd in de beschikking en zijn tevens hieronder te downloaden: Richtlijnen verantwoording Matching Impactproject. Onderdeel van de verantwoording is (onder andere) een reflectie op de Brabant C criteria. Het format hiervoor is tevens hieronder te vinden: format Reflectie op de criteria Matching Impactproject.


Impact- en publieksonderzoek

Om de beoogde impact van jouw project te kunnen meten en inzichtelijk te maken is publieksonderzoek en hiermee het meten van resultaten belangrijk. Een financiering van Brabant C ontvangen gaat gepaard met het aanleveren van de uitkomsten van het zogeheten impactonderzoek. Hiervoor werken wij samen met onze partner Cigarbox. De kosten die aan dit onderzoek zijn verbonden voor jou als projecthouder zijn € 750,-.
Deze kun je opnemen op je projectbegroting.

De scouts vertellen je hier voorafgaand aan de aanvraag meer over. Nadat de overeenkomst met Brabant C is getekend, dragen we het contact over aan Cigarbox. Vanuit Brabant C is Anne de contactpersoon voor impactonderzoek.