FAQ

Op deze pagina vind je de meestgestelde vragen. Staat jouw onderwerp of vraag er niet tussen? Stuur een mail naar info@brabantc.nl dan zorgen wij dat deze bij de juiste persoon terecht komt.

Klik op onderstaande onderwerpen om de meestgestelde vragen te bekijken.


Contact

Met wie moet ik contact opnemen?
Dat ligt aan de vraag. Hieronder een overzicht van wie welke vragen kan beantwoorden. Staat jouw onderwerp of vraag er niet tussen? Stuur een mail naar info@brabantc.nl dan zorgen wij dat deze bij de juiste persoon terecht komt.

Een aanvraag bij Brabant C
Als je overweegt een aanvraag bij Brabant C te doen, neem dan contact op met Linda of Joy. Ook voor vragen over het intake formulier of welke financieringsmogelijkheden er zijn, kun je bij hen terecht.

Business development en business cases
Voor vragen over business cases, business development en gerelateerde onderwerpen: neem contact op met Mirjam.

Communicatie, marketing, pers en events
Voor communicatie, marketing, pers, bijeenkomsten en netwerkevents van Brabant C en/of website gerelateerde vragen: neem contact op met Milou.

Aanvraagprocedure na het indienen van een aanvraag
Voor vragen over het aanvraagproces nàdat je aanvraag is ingediend: neem je contact op met Suzanne of Anne.

AIMS
Heb je hulp nodig met het werken in AIMS om je aanvraag voor te bereiden, in te dienen of achteraf nog zaken te uploaden? Neem contact op met Anne.


Aanvraagprocedure

Ik overweeg om een aanvraag bij Brabant C te doen. Waar kan ik meer informatie vinden?
Het liefst hebben we dat je begint met contact opnemen met een van de scouts. Dan heb je nog voordat je in de pen klimt al een idee of je plan bij Brabant C zou kunnen passen. Op de pagina aanvraagprocedure kun je alle informatie vinden. Kun je niet vinden wat je zoekt of heb je hulp nodig bij het intake formulier? Neem ook dan contact op met de scouts.

Wat voor projecten financiert Brabant C?
Brabant C financiert projecten van (inter)nationaal niveau die passen bij het profiel en de ambitie van Brabant en die de cultuur van Brabant ook buiten de provincie op de kaart zetten. Topcultuur om van te genieten, projecten die het imago en vestigingsklimaat van Brabant versterken en slim gefinancierd zijn. Het project is nieuw en/of tilt je activiteiten of organisatie naar een ‘next level’. Kijk voor een overzicht van door ons gefinancierde projecten op de projecten pagina.

Wie kan een aanvraag indienen bij Brabant C?
Bij (inter)nationale-projecten kunnen bestaande organisaties en initiatieven bij Brabant C een aanvraag indienen om hun internationale ambities waar te maken en door te groeien naar een volgend niveau. Ook initiatiefnemers van nieuwe projecten, die van internationale allure (lees: topniveau) zijn, kunnen een aanvraag indienen bij Brabant C voor financiering. De aanvrager moet wel een rechtspersoon zijn (bijvoorbeeld stichting of BV, en bijvoorbeeld niet een eenmanszaak), en geen overheid(sorganisatie).

Bij een impactproject kan zowel een privaat- als publiekrechtelijke rechtspersoon of een samenwerkingsverband een aanvraag indienen. Voorwaarden is hierbij wel dat de aanvraag wordt ingediend door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid of de aanvrager draagt de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband, blijkend uit een samenwerkingsovereenkomst. Kijk voor de volledigheid in de subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant Artikel 13.2 Doelgroep.

Binnen de regeling ASML x Brabant C kunnen rechtspersonen (bijvoorbeeld een stichting of BV) die binnen de Brainportregio zijn gevestigd een aanvraag indienen voor cultuurprojecten van professionele en hoge culturele kwaliteit die een zichtbare bijdrage aan de samenleving in de Brainportregio.

Ik heb mijn aanvraag ingediend. Ben ik er nu zeker van dat deze in behandeling wordt genomen?
Nee, dat is op dat moment nog niet het geval. Je hebt alleen nog een automatische ontvangstbevestiging ontvangen. Na het indienen vindt eerst een ‘sanity check’ ofwel volledigheidscontrole plaats waarna je een mail ontvangt met de stand van zaken. Als alles meteen in orde is, is de aanvraag met terugwerkende kracht op de datum van indiening ontvankelijk en wordt deze in behandeling genomen. Als Brabant C nog zaken mist, krijg je de gelegenheid deze aan te leveren binnen een bepaalde periode. In de tussentijd staat de behandeling van de aanvraag stil. Pas als de aanvraag compleet is, krijg je de mail dat deze in behandeling is genomen. Die datum wordt tevens aangehouden als indiendatum.

Ik heb mijn aanvraag ingediend en heb hierbij in acht genomen dat mij project precies over 12 (Impactprojecten en ASML x Brabant C) of 16 (internationale projecten) weken start. Heb ik voldoende rekening gehouden met de termijn van de financieringsregeling van Brabant C?
Alleen als je aanvraag meteen, diezelfde dag, ontvankelijk wordt verklaard (zie ook het antwoord op de vraag hierboven). Brabant C gebruikt als referentie voor de 12 of 16 weken termijn de datum waarop het project ontvankelijk is. Deze kan afwijken van jouw indiendatum. Indien de sanity check namelijk uitwijst dat er nog informatie moet worden aangeleverd, wordt de indien-datum verplaatst naar het moment waarop alle gevraagde informatie is aangeleverd en juist is bevonden. Houdt hier dus rekening mee!


Regeling Matching impactprojecten

Hieronder staan de antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot de regeling Matching impactprojecten. Meer informatie over de regeling is te vinden op onze aanvraag-pagina.

ALGEMEEN

Wat beoogt Brabant C met deze regeling? 
De regeling beoogt projecten te stimuleren waarmee de initiatiefnemer een bijdrage wil leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken door inzet van kunst en cultuur Door uit te gaan van (gedeeltelijke) financiering door private stakeholders bij die vraagstukken, bevordert de regeling tevens verbreding van financieel draagvlak voor cultuur.

Waarom deze regeling?
Brabant C is ervan overtuigd dat de inzet van creativiteit bijdraagt aan het ontrafelen, bewustmaken en oplossen van de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. De kracht van kunst en cultuur voor andere domeinen wordt nu nog onvoldoende benut. Dat is een kans voor alle partijen die werken aan maatschappelijke vraagstukken: om met verbeeldingskracht, inventiviteit en zeggingskracht de bewustwording en betrokkenheid van Brabanders bij het adresseren en oplossen van deze vraagstukken te vergroten.

Over wat voor onderwerp moet zo’n project gaan?
De impact kan betrekking hebben op zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals zorg, technologische innovatie, burgerschap, ecologische duurzaamheid en versplintering van de samenleving. Private partijen als opdrachtgever en/of financier borgen brede betrokkenheid en financieel draagvlak voor deze inzet van cultuur. Langs deze weg kan ook de cultuursector zelf verduurzamen.

Wat is de kern van de regeling? 
Brabant C draagt bij aan projecten waarin creatieven maatschappelijke impact teweegbrengt. Daartoe matcht Brabant C de financiële inzet van private partijen in een project waarin een creatief (lees: culturele organisatie of een kunstenaar) een opdracht krijgt of verwerft om bij te dragen aan het ontrafelen, bewustmaken en oplossen van een of meerdere maatschappelijk(e) vraagstuk(ken). Het te matchen bedrag is minimaal €40.000 en maximaal €124.999, en maximaal 50% van begroting. Dat bedrag kan ook uit een bijdrage van verschillende private partijen zijn samengesteld. De vorm van de Brabant C-bijdrage volgt de vorm van de private bijdrage: gift, lening, of een combinatie van beide.

We toetsen aan de volgende drie criteria:

 1. hoge culturele kwaliteit
 2. bijdrage aan een duurzame oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk
 3. bijdrage aan duurzame samenwerking in Noord-Brabant van privaatrechtelijke rechtspersonen, culturele instellingen en publieke rechtspersonen

Wat is het verschil met de andere financieringsmogelijkheden bij Brabant C (§ 11 ‘projecten van ten minste nationaal belang’ en 12 ‘ontwikkelprojecten’)? 

 • in 13 ligt het accent op de samenwerking van de cultuursector en (andere) private partijen, met het bereiken van duurzame maatschappelijke impact als kerndoel; § 11 en 12 zijn meer gericht op ‘droge’ versterking van topcultuur in Brabant en honoreren van (versterking van) ondernemerschap in de cultuursector.
  Echter alle drie gericht op duurzame versterking van het cultuursysteem van Brabant
 • in § 13 is financiering mogelijk tot 50% van de projectkosten, in § 11 en 12 maximaal 30%
 • in § 13 heeft de Brabant C-bijdrage een ondergrens van €40.000 en een bovengrens van €124.999. In § 11 is de ondergrens €65.000 en de bovengrens €1,5 mln.; in § 12 ligt de bijdrage tussen €25.000 en €65.000.
 • in 13 niet per se sprake van een lening, ook al is de bijdrage hoger dan €65.000. Brabant C volgt de financieringswijze van de private financier(s). In § 11 is altijd sprake van minstens 25% lening, in § 12 is nooit sprake van een lening.

AANVRAAGPROCEDURE 

Hoe verloopt een aanvraagprocedure?
1. Intake via website
2. Gesprek met scout
3. Voorbereiden aanvraag
4. Aanvraagformulier en bijlagen maken
5. Aanvraag indienen
6. Sanity check aanvraag, evt. aanvullen
7. Pitch/adviescommissie > advies
8. Besluit over bijdrage

Wat is de deadline voor het inleveren van een aanvraag?
Brabant C heeft geen deadlines gedurende het jaar voor het indienen van een aanvraag. Zolang het subsidieplafond niet bereikt is, worden aanvragen in behandeling genomen. Een aanvraag moet uiterlijk 31 december 2023 ingediend en ontvankelijk zijn (d.w.z. aan alle aanvraagvereisten voldoen).

In welk jaar moet het project starten en wanneer moet het uiterlijk afgerond worden?
Er is geen formele regel over de maximum tijd tussen indiening en start project, en ook niet over de maximale duur van een project. Wanneer een project bijvoorbeeld wordt ingediend in december 2022, dan kan de start in 2023 zijn en de afronding in 2024 plaatsvinden. Wel dienen er tussen het indienen (datum ontvankelijkheid) en de start van het project minimaal 12 weken te zitten.

Hoe concreet/in welke fase moet een project zijn op moment van aanvraag?
De adviescommissie moet zich een helder en concreet beeld kunnen vormen van het doel en de concrete activiteiten van het project. Een vaag beschreven project moet rekenen op een negatief advies, wat leidt tot afwijzing.

In welke volgorde worden de aanvragen behandeld? En wanneer is het budget hiervoor op?
De aanvragen worden chronologisch, op datum van binnenkomst beoordeeld.

AANVRAGERS

Kunnen kunstenaars en culturele instellingen zelf een aanvraag indienen? 
Ja, kunstenaars en culturele instellingen kunnen ook zelf een aanvraag indienen.

Kan een culturele instelling penvoerder zijn van een samenwerkingsverband met bedrijven/maatschappelijke organisaties?
Ja.

SAMENWERKINGEN EN ROLLEN

Samenwerkingsverbanden: aan welke voorwaarden moeten zij voldoen?
Dit is een bundeling van private en/of publieke rechtspersonen, en mogelijk ook één of meer culturele instellingen in een (eventueel nieuwe) rechtspersoon, die bijvoorbeeld als voornaamste doel heeft de realisatie van het project.

Hoe ziet Brabant C de invloed van de bedrijven/instellingen op de artistieke inhoud van projecten?
Brabant C ziet dat als een zaak tussen die partijen. Bij behoefte aan beide kanten kan Brabant C meekijken of adviseren, of een derde partij aandragen.

Zou Brabant C bedrijven niet kunnen triggeren door een niet geldelijke inbreng te kapitaliseren?
Mogelijk, maar Brabant C kiest hier voor ‘harder commitment’ in rechtstreekse financiën. Hiermee wil Brabant C andere partijen verleiden mee te gaan betalen voor de waarde van cultuur.

Hoe ziet Brabant C de volgtijdigheid van het proces?
De initiatiefnemer zoekt voorafgaand aan de aanvraag contact met de scouts van Brabant C en krijgt dan een indruk van de haalbaarheid. De scouts kunnen bij een sterk idee maar nog onvoldoende uitgewerkt plan met feedback helpen om tot voldoende concreetheid te komen. Zie voor alle stappen ook het antwoord hierboven bij de eerste vraag onder ‘Aanvraagprocedure’.

De maatschappelijke impact van een cultureel project staat bij deze regeling centraal. Brabant C verwacht dat samenwerkingspartners hier eerder op aanhaken. Brabant C gaat hun bijdrage(n) matchen, waardoor ze kunnen ervaren dat ze extra veel waarde voor hun geld krijgen.

Komt al die impact ook ten goede aan de kunstenaar?
De kunstenaar houdt er voor de korte termijn een opdracht aan over, en voor de langere termijn mogelijk meer opdrachten.

ROL BRABANT C
Welke rol heeft Brabant C in het aantrekken en bereiken van bedrijven en maatschappelijke organisaties?
Brabant C zal de regeling onder de aandacht brengen bij bedrijven en maatschappelijke organisaties waarbij we indien mogelijk een actieve rol gaan spelen in het matchen van creatieven met bedrijven. Daar waar coalities gevormd kunnen worden en Brabant C kansen ziet, zullen we dit onder de aandacht brengen binnen ons netwerk. Daarnaast organiseren we gesprekstafels met vertegenwoordigers van verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s). Ook kijken we hierbij bijvoorbeeld naar (internationale) bedrijven die zich in de Brainport regio hebben gevestigd. Er is al interesse getoond in de regeling vanuit bedrijven en maatschappelijke organisaties en we zijn ervan overtuigd dat deze interesse alleen maar gaat groeien.

Hoe garandeert Brabant C dat het gehonoreerde bedrag uiteindelijk wel volledig bij kunstenaars/culturele instellingen terecht komt en niet voor een deel elders bij project betrokkenen?
Het project moet in de kern wel een cultuurproject zijn, maar de bijdrage mag in de hele begroting gebruikt worden; het gaat om cultuur én om maatschappelijke impact. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt ook getoetst op fair practice.

IMPACT
Welke impact op de samenleving wordt beoogd?
Brabant C hanteert hier de brede definitie van maatschappelijke impact, zoals bij de SDG’s.

Wat is maatschappelijke impact en wie beoordeelt dat?
De aanvraag, ook de beschreven impact, wordt beoordeeld door de adviescommissie van Brabant C. Daarin zit ook een deskundige op het gebied van de betreffende SDG.

Hoe kun je inzicht krijgen in de gevraagde maatschappelijke impact en of dat voldoende is om aan de voorwaarden te voldoen?
In de eerste plaats via de maatschappelijke partijen die bij de aanvraag betrokken zijn, en in contact met de scouts. In de loop der tijd komen natuurlijk praktijkvoorbeelden beschikbaar. Voorafgaand aan de advisering door de adviescommissie kan nooit 100% zekerheid worden gegeven, maar als je goed kunt onderbouwen dat partijen uit het impactgebied op landelijke schaal interesse hebben in verloop en uitkomsten, ben je waarschijnlijk goed op weg.

Ik ben erg geïnteresseerd in hoe impact gemeten kan worden. Gaan jullie die info delen?
Brabant C gaat haar bevindingen zeker delen en is ook instrumenten aan het ontwikkelen zoals een impact dashboard, zodat partners zelf aan de slag kunnen met het duiden en volgen van impact. Het doel hierbij is zeker om de opgedane kennis te delen en handvatten te publiceren. Houd de website en social media kanalen in de gaten, of schrijf je in voor de nieuwsbrief in de footer van de website om op de hoogte te blijven.


FINANCIERING
Wordt bijdrage van ANBI stichting als private bijdrage gezien?
Dat hangt af van de doelstelling en dagelijkse praktijk van die ANBI; als dat kortweg het produceren of presenteren van cultuur is, telt Brabant C de bijdrage niet mee, want dan is het een culturele instelling.

Wat kan worden gefinancierd vanuit een aanvraag voor deze regeling?
Alles wat redelijkerwijs nodig is voor de realisatie van het project. Bij aanschaf van duurzame goederen hanteert Brabant C afschijvingsregels. Voor de matching moet het gaan om een ‘harde’ financiële bijdrage, dus geen bijdrage in kind. De matching geldt niet voor bijvoorbeeld de gekapitaliseerde inzet van huur voor een werkruimte of personeelsuren.

Is de regeling ook van toepassing als de financiering voortkomt vanuit een crowdfundactie of meerdere private/bedrijfsmatige investeerders die gebundeld zijn?
Ja

Hoe werkt het matchen van private bijdragen? Stel: er zijn 4 verschillende private partners die elk €10.000 geven, matchen jullie dan €10.000 of de totale €40.000?
Brabant C matcht dan de totale €40.000, mits de totale begroting niet lager is dan €80.000, anders zou de matching boven 50% komen.

KUNSTLOC
Hoe verhoudt deze regeling zich tot Kunstloc?
Kunstloc en Brabant C hebben nauw en regelmatig contact. Onderling vindt regelmatig overleg plaats om te kijken welke projecten klaar zijn voor een next-level. Op die manier kunnen projecten doorstromen vanuit Kunstloc (of Impulsgelden) naar een Brabant C aanvraag.

Waarom geen eenduidige regeling samen met Kunstloc?
Omdat beide fondsen een andere opdracht hebben. Kunstloc en Brabant C zijn complementair, niet gelijk.


Definities

Wat is de definitie van culturele instelling volgens Brabant C?
Een organisatie die zich bezighoudt met ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur.

Wat is de definitie van nationaal belang en wanneer is een project van nationaal belang?
Als het op artistiek terrein en op het impactgebied ten minste op nationaal niveau belangstelling van afnemers, vakgenoten en vakpers verwacht mag worden.


AIMS

Ik kom niet meer in AIMS met mijn gebruikelijke accountgegevens. Wat moet ik doen?

Dit komt soms voor. Het kan ook zijn dat je per ongeluk toch een verkeerd wachtwoord intypt. Neem contact op met Anne: zij kan je account resetten zodat je een nieuw wachtwoord krijgt en er weer in kan.

Ik heb mijn aanvraag ingediend maar wil toch nog iets uploaden. Kan dat?

Dit kan niet. Een eenmaal ingediende aanvraag is een afgesloten set documenten. Indien je denkt reden te hebben om iets te wijzigen, moet je contact opnemen met Anne.

Ik heb een mail gehad dat er een sanity check heeft plaatsgevonden en dat ik nog informatie moet aanleveren voordat mijn aanvraag in behandeling wordt genomen. Hoe moet ik dit aanleveren?

Als je extra informatie naar aanleiding van een sanity check moet aanleveren, stelt Brabant C AIMS weer voor je open en moet je de aanvulling uploaden via dit systeem. Zodra je inlogt met je accountgegevens, zie je dat er een ’taak’ voor je klaarstaat om dit te doen. Je moet deze info dus niet mailen maar zelf uploaden in AIMS.


ASML x Brabant C

Hieronder staan de antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot de regeling ASML X Brabant C. Meer informatie over de regeling is te vinden op de ASML X Brabant C aanvraag-pagina. 

ALGEMEEN

Wat beogen ASML en Brabant C met deze regeling? 
ASML en Brabant C willen met deze regeling via cultuur maatschappelijke impact creëren en nieuwe kwaliteitsvolle culturele projecten binnen de Brainportregio een impuls te geven.  

Waarom deze regeling?
Brabant C en ASML zijn ervan overtuigd dat cultuurprojecten een zichtbare bijdrage kunnen leveren aan de samenleving in de Brainportregio. Daarbij zal een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand aanbod van cultuur bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de regio om te wonen, te werken en te leven. 

Wat is de kern van de regeling? 
Brabant C draagt bij aan cultuurprojecten van professionele en hoge culturele kwaliteit die een zichtbare bijdrage aan de samenleving in de Brainportregio. Cultuur om van te genieten, projecten die het imago en vestigingsklimaat van de regio versterken en slim gefinancierd zijn. 

Daartoe kan Brabant C tot 50% van totale projectkosten in de vorm van een gift financieren met een maximum van €250.000. Je kunt minimaal €25.000 aanvragen. 

We toetsen aan de volgende drie criteria:

 1. Maatschappelijke Impact;  
 2. Culturele interventie en culturele kwaliteit;
 3. Cultureel ondernemerschap en duurzaamheid.  

AANVRAAGPROCEDURE

Hoe verloopt een aanvraagprocedure? 

 1. Intake via website
 2. Gesprek met scout
 3. Voorbereiden aanvraag
 4. Aanvraagformulier en bijlagen maken
 5. Aanvraag indienen
 6. Volledigheids check aanvraag, evt. aanvullen
 7. Pitch/impactscommissie > advies
 8. Besluit over bijdrage

Wat is de deadline voor het inleveren van een aanvraag? Brabant C heeft voor deze regeling geen deadlines gedurende het jaar voor het indienen van een aanvraag. Zolang het subsidieplafond niet bereikt is, worden aanvragen in behandeling genomen.  

Een aanvraag moet uiterlijk 31 december 2024 compleet zijn ingediend (d.w.z. aan alle aanvraagvereisten voldoen). 

In welk jaar moet het project starten en wanneer moet het uiterlijk afgerond worden?
Er is geen formele regel over de maximumtijd tussen indiening en start project, wel dienen er tussen het indienen (d.w.z. aan alle aanvraagvereisten is voldaan) en de start van het project minimaal 12 weken te zitten. 

De duur van een project is maximaal 2 jaar. Indien je gedurende het project extra tijd nodig hebt kun je verzoeken om het project met een half jaar te verlengen. 

Hoe concreet/in welke fase moet een project zijn op moment van aanvraag?
De Impactcommissie moet zich een helder en concreet beeld kunnen vormen van het doel, de beoogde impact en de concrete activiteiten van het project. Een vaag beschreven project moet rekenen op een negatief advies, wat leidt tot afwijzing. 

In welke volgorde worden de aanvragen behandeld? En wanneer is het budget hiervoor op?
De aanvragen worden chronologisch, op datum van binnenkomst beoordeeld. Het subsidieplafond voor de ASML X Brabant C is in 2024 is €850.000. 

AANVRAGERS

Kunnen kunstenaars en culturele instellingen zelf een aanvraag indienen? 
Ja, kunstenaars en culturele instellingen kunnen ook zelf een aanvraag indienen mits zij een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn (stichting of BV geen ZZP-er) gevestigd in binnen de Brainportregio. 

SAMENWERKINGEN EN ROLLEN

Hoe ziet Brabant C de volgtijdigheid van het proces?
De initiatiefnemer zoekt voorafgaand aan de aanvraag contact met de scouts van Brabant C en krijgt dan een indruk van de haalbaarheid. De scouts kunnen bij een sterk idee maar nog onvoldoende uitgewerkt plan met feedback helpen om tot voldoende concreetheid te komen. Zie voor alle stappen ook het antwoord hierboven bij de eerste vraag onder ‘Aanvraagprocedure’. 

IMPACT

Welke impact op de samenleving wordt beoogd?
De ASML x Brabant C hanteert de volgende doelstellingen voor het creëren van impact:  

 1. Het vergroten van een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand aanbod van cultuur, om de aantrekkelijkheid van de regio te vergroten; 
 2. Het verminderen van barrières voor cultuur, om de toegang tot cultuur voor inwoners van de regio te verbeteren.  
 3. Een positieve bijdrage tot een inclusieve samenleving; 
 4. Het stimuleren van interactie tussen culturen, om de sociale cohesie te verbeteren.  

De Impactcommissie toetst in hoeverre de projectaanvraag past binnen minimaal één van deze maatschappelijke doelstellingen.  

Wat is maatschappelijke impact en wie beoordeelt dat?
De aanvraag, ook de beschreven impact, wordt beoordeeld door de impactcommissie van ASML x Brabant C.  

Ik ben erg geïnteresseerd in hoe impact gemeten kan worden. Gaan jullie die info delen?
Brabant C gaat haar bevindingen zeker delen en heeft ook instrumenten ontwikkeld zoals een impact dashboard, zodat partners zelf aan de slag kunnen met het duiden en volgen van impact. Het doel hierbij is zeker om de opgedane kennis te delen en handvatten te publiceren. Houd de website en social media kanalen in de gaten, of schrijf je in voor de nieuwsbrief in de footer van de website om op de hoogte te blijven. 

FINANCIERING

Wat kan worden gefinancierd vanuit een aanvraag voor deze regeling? 

 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de financiering komen alle kosten van het Project voor Financiering in aanmerking.  
 2. Voor de aanschaf van duurzame materiële goederen die ten behoeve van het Project zijn aangeschaft, komen alleen afschrijvingskosten tot een maximum van 20% per projectjaar voor investering aanmerking.  
 3. Voor de aanschaf van software die ten behoeve van het Project is aangeschaft, komen alleen afschrijvingskosten tot een maximum van 33,33% per projectjaar voor investering aanmerking.  

Wat kan niet worden gefinancierd vanuit een aanvraag voor deze regeling?
De volgende kosten komen in ieder geval niet voor financiering in aanmerking:  

 1. Kosten voor reguliere activiteiten van de aanvrager;  
 2. Structurele exploitatiekosten;  
 3. Kosten ten behoeve van onroerende zaken;  
 4. Kosten die voorafgaande aan de indiening van de aanvraag reeds zijn gemaakt;  
 5. Kosten waarvoor de aanvrager reeds enige vorm van financiering heeft ontvangen.  

Wat is het maximum bedrag dat ik kan aanvragen? 
De hoogte van de Financiering bedraagt maximaal 50% van de totale financierbare kosten tot een maximum van €250.000. Indien de financiering minder dan €25.000 bedraagt, wordt de financiering niet verstrekt.